• 14 dagen bedenktijd
  • Gratis verzending vanaf 70 euro
  • Veilig betalen

Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.minienmie.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 2. Verkoper

de verkoper, Sofie Sarens is gevestigd te Weyenberg 6, 1785 Merchtem en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0658.966.431. Het BTW nummer is BE 0658966431

Telefoonnummer: 0478 997 494

E-mailadres: ssarens@yahoo.com

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar.

5. Levering

In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket de dag die volgt op de verzending, geleverd. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de producten bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de producten omdat deze bijvoorbeeld niet langer op stock zijn of verkrijgbaar zijn, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6. Verlies en schade door verzending

Sofie Sarens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd met Bpost en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de producten terug te nemen op kosten van de koper.

8. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een product of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. Verzakingsrecht 

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De geretourneerde producten moeten in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat zijn, ongeopend in de originele verpakking. De producten kunnen op eigen kosten worden teruggestuurd naar Sofie Sarens, Weyenberg 6, 1785 Merchtem, België. Wil je een product retourneren, meldt ons dan schriftelijk of per e-mail dat je het product wil retourneren, met vermelding van het bestelnummer. Je kan ook het retourformulier op onze website invullen. Je hoeft geen reden mee te geven waarom je het pakje graag wil terugsturen, al helpt ons dat natuurlijk wel om onze diensten te verbeteren. Na het ontvangen van je e-mail, sturen we je per e-mail de retourbevestiging. Geretourneerde producten moeten in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Tags mogen niet verwijderd zijn. Producten in geopende verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, worden de producten niet teruggenomen. Als de verpakking van het product ongeopend, doch beschadigd is, wordt 50% van het aankoopbedrag terug gestort. Na ontvangst en controle van het retourpakket, krijg je het aankoopbedrag teruggestort op de rekening waarmee de bestelling werd geplaatst.

Producten die afgeprijsd, specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn, worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

Indien, door gebruik te maken van het verzakingsrecht, de waarde van de bestelling zakt onder de gratis verzendingsdrempel, dan zal de originele verzending ook in rekening worden gebracht van de koper. De verzendingskosten die zullen worden aangerekend, zijn de verzendingskosten zoals ze zijn weergegeven op onze website.

11. Verlanglijstjes

De prijs en beschikbaarheid van producten op een verlanglijstje zijn gelijk aan deze op het moment van de finale bestelling. Op verlanglijstjes geldt geen aankoopverplichting, noch een verplichting voor de verkoper om het product op voorraad te houden. Er geldt wel een aankoopverplichting voor producten die speciaal werden besteld of ontworpen.

12. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

13. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteren we de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

14. Cadeaubon

Een cadeaubon blijft onbeperkt geldig. Een cadeaubon is niet cumuleerbaar met een andere kortingscode.

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.