• 14 dagen bedenktijd
  • Gratis verzending vanaf 70 euro
  • Veilig betalen

Algemene voorwaarden

1. Algemene verkoopsvoorwaarden

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.minienmie.be met betrekking tot de op de website aangeboden producten. Door een bestelling te plaatsen aanvaard je deze Verkoopsvoorwaarden volledig en zonder voorbehoud. Wij hebben het recht om de Verkoopvoorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zullen slechts van toepassing zijn op bestellingen die op of na de datum van wijziging worden geplaatst.

 2. Verkoper

de verkoper, Sofie Sarens is gevestigd te Weyenberg 6, 1785 Merchtem en is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0658.966.431. Het BTW nummer is BE 0658966431

Telefoonnummer: 0478 997 494

E-mailadres: info@minienmie.be

3. Toepassing

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de koper van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

4. Offertes en aanvaarding van de bestelling

Al onze offertes zijn vrijblijvend. Wij zijn slechts gebonden door een bestelling nadat we deze schriftelijk bevestigd hebben of nadat we met uitvoering begonnen zijn. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie. Tijdelijke kortingen zijn niet cumuleerbaar.

5. Levering

In de meeste gevallen geldt dat de verzending plaatsvindt binnen een tot twee werkdagen na het ontvangen van de betaling. Binnen België wordt het pakket de dag die volgt op de verzending, geleverd. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de koper, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten. Tenzij anders aangegeven omvatten onze prijzen niet het transport en de levering van de producten bij de koper, deze kosten worden afzonderlijk vermeld. Wij hebben het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten. In geval van niet-levering van de producten omdat deze bijvoorbeeld niet langer op stock zijn of verkrijgbaar zijn, worden de eventueel door de koper betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding.

6. Verlies en schade door verzending

Sofie Sarens kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging tijdens het verzenden via Bpost. Wij verpakken de producten op een dusdanige manier dat beschadigingen bijna onmogelijk zijn. Ieder pakje wordt verstuurd met Bpost en is voorzien van een unieke barcode die online kan opgevolgd worden. Indien de klant problemen ondervindt met het ontvangen van zijn pakje, kan deze zich altijd wenden tot de transporteur met vermelding van deze unieke barcode.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde producten blijven onze eigendom tot de volledige betaling gebeurd is, inclusief alle kosten en lasten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling hebben wij het recht de producten terug te nemen op kosten van de koper.

8. Klachten

Klachten en elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkomingen van een product of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 7 dagen na levering worden vermeld, anders vervalt elk recht.

9. Waarborg

Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg ingeval van consumentenkoop, beiden voorzien in het Burgerlijk Wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout.

10. Verzakingsrecht 

Je hebt het recht om af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De geretourneerde producten moeten in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat zijn, ongeopend in de originele verpakking. De producten kunnen op eigen kosten worden teruggestuurd naar Sofie Sarens, Weyenberg 6, 1785 Merchtem, België. Wil je een product retourneren, meldt ons dan schriftelijk of per e-mail dat je het product wil retourneren, met vermelding van het bestelnummer. Je kan ook het retourformulier op onze website invullen. Je hoeft geen reden mee te geven waarom je het pakje graag wil terugsturen, al helpt ons dat natuurlijk wel om onze diensten te verbeteren. Na het ontvangen van je e-mail, sturen we je per e-mail de retourbevestiging. Geretourneerde producten moeten in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Tags mogen niet verwijderd zijn. Producten in geopende verpakkingen of geopende plasticfolie worden niet teruggenomen. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, worden de producten niet teruggenomen. Als de verpakking van het product ongeopend, doch beschadigd is, wordt 50% van het aankoopbedrag terug gestort. Na ontvangst en controle van het retourpakket, krijg je het aankoopbedrag teruggestort op de rekening waarmee de bestelling werd geplaatst.

Producten die afgeprijsd, specifiek voor jou ontworpen of op bestelling zijn, worden niet teruggenomen. In dit geval kan je je dus niet beroepen op het verzakingsrecht.

11. Verlanglijstjes

De prijs en beschikbaarheid van producten op een verlanglijstje zijn gelijk aan deze op het moment van de finale bestelling. Op verlanglijstjes geldt geen aankoopverplichting, noch een verplichting voor de verkoper om het product op voorraad te houden.

12. Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor vertragingen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle. Hieronder valt productieonderbrekingen, werkkrachten, transportvertragingen, stakingen, werkonderbrekingen, die zowel onszelf als onze leveranciers kunnen raken, ook al zijn deze voorzienbaar.

13. Privacy

Als je een online bestelling plaatst, hebben wij natuurlijk je gegevens nodig. Door deze gegevens in te geven op de website, geef je ons de toestemming deze te gebruiken. Wij hebben ze nodig om de administratieve kant van je bestelling in orde te brengen, maar ook voor de levering, facturatie, marketing en reclame-acties/promoties. Uiteraard houden we die gegevens privé en worden ze veilig opgeslagen in onze beveiligde, niet publieke database. Je mag gerust zijn, ze worden zeker niet aan derden doorgegeven. Tevens heb je als koper steeds het recht deze gegevens op te vragen of aan te passen. Op deze manier respecteren we de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

14. Cadeaubon

Een cadeaubon blijft onbeperkt geldig. Een cadeaubon is niet cumuleerbaar met een andere kortingscode.

15. Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

16. Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

17. Wedstrijdreglement: weggeefactie Tresxics december 2016

De wedstrijd wordt georganiseerd door Sofie Sarens,  woonachtig te Weyenberg 6, 1785 Merchtem, hierna mini & mie genoemd.  Mini & mie behoudt zicht het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen, zonder verhaal. 

De wedstrijd staat open voor alle mensen die wonen op het Belgisch grondgebied. Ingeval een deelnemer op het moment van de deelname, jonger dan 18 jaar is, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van mini & mie, voor te leggen.

Er wordt 1 product naar keuze van Tresxics weggeven dat op dat moment in voorraad is bij mini & mie. Deelnemen kan door in te schrijven op de nieuwsbrief en/of een commentaar te plaatsen inzake het voorkeurproduct op het wedstrijdbericht op de facebook pagina van mini & mie. De facebookpagina van mini & mie is de volgende: https://www.facebook.com/minienmie

Commentaren die niet op de facebookpagina van mini & mie worden geplaatst, komen niet in aanmerking. Iedere actie: inschrijven op de nieuwsbrief en/of een commentaar plaatsen, geeft recht op 1 deelname aan de wedstrijd. Mensen die een commentaar plaatsen en inschrijven op de nieuwsbrief, maken dus dubbel zoveel kans (2 deelnames). De commentaar op het wedstrijdbericht moet duidelijk een verwijzing bevatten naar het voorkeur product van Tresxics. Mensen die reeds zijn ingeschreven op de nieuwsbrief voor de start van de actie, nemen automatisch deel aan de actie (automatisch 1 deelname), tenzij zij uitdrukkelijk wensen af te zien van hun deelname. Alle deelnames zullen in excel worden opgelijst. Afzien van een deelname aan de wedstrijd kan gebeuren door een e-mail te sturen naar info@minienmie.be.

Iedere deelnemer kan slechts 1 maal deelnemen via ieder kanaal (inschrijving nieuwsbrief of via een commentaar op facebook). Indien meerdere deelnames worden ontvangen via een kanaal, dan zal enkel de eerste deelname via dat kanaal in aanmerking worden genomen. De naam van de inschrijver op de nieuwsbrief moet overeenkomen met de naam van de persoon aan wie de prijs zal worden toegestuurd. Indien de naam niet overeenkomt (fictieve naam), zal een andere winnaar worden aangeduid. Inschrijvingen op de nieuwsbrief onder dezelfde naam maar met een verschillende e-mail adres zullen beschouwd worden als meerdere deelnames en enkel de eerste deelname zal in aanmerking worden genomen.

De prijs is niet inruilbaar tegen geld of andere voordelen in natura.

De winnaar zal worden geselecteerd op de volgende manier: de comments zullen eerste in de file verschijnen in de volgorde waarin ze werden geplaatst op facebook. De inschrijvingen op de nieuwsbrief zullen vervolgens aan de lijst worden toegevoegd in de volgorde waarin ze in mailchimp zijn opgenomen. Alle deelnemers zullen een sequentieel volgnummer krijgen. De eerste deelnemer zal nummer 1 krijgen, de volgende deelnemen nummer 2, etc. De excelformule “randbetween” zal gebruikt worden om het winnende volgnummer aan te duiden. Deelnemen kan van zondag 11/12/2016 tot en met dinsdag 20/12/2016. Laattijdige antwoorden of deelnames worden niet in aanmerking genomen.

De winnaar zal bekend gemaakt worden op woensdag 21/12/2016. De winnaar zal zijn product naar keuze kosteloos thuis bezorgd krijgen. De winnaar dient binnen de 20 dagen na bekendmaking van de winnaar, op verzoek zijn: contactgegevens en zijn voorkeurproduct mee te delen. Indien de winnaar op 11/01/2017 de gegevens niet heeft overgemaakt, zal de excel formule opnieuw worden toegepast en een nieuwe winnaar worden bekendgemaakt.

In geval van misbruiken of bedrog, behoudt mini & mie zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer, zonder meer uit te sluiten van deelname aan deze en andere wedstrijden van mini & mie.

Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan mini & mie de toestemming tot publicatie van zijn naam en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is mini & mie de enige organisator.

Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van het huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet, telefoon of SMS : deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet, het SMS en IVR verkeer, met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico's die inherent zijn aan elke online activiteit of overdracht via SMS of IVR. Bijgevolg kan mini & mie hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld.